Измена и дополнување на Упатство за начинот и постапката на чување, обработка и бришење на податоците за отпечатоци од прсти од Избирачкиот список, број 11-2487/1 од 10.10.2021 година, бр. 11-1129/1 од 05.05.2022 година
Ndryshim dhe plotësim i Udhëzimit për mënyrën dhe procedurën e ruajtjes, përpunimit dhe fshirjes së të dhënave të gjurmëve të gishtave nga Lista zgjedhore, numër 11-2487/1 të datës 10.10.2021, nr. 11-1129/1 të datës 05.05.2022