Упатство за начинот и постапката на чување, обработка и бришење на податоците за отпечатоци од прсти од Избирачкиот список, бр. 11-2487/1 од 10.10.2021 година
Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e ruajtjes, përpunimit dhe fshirjes së të dhënave të gjurmëve të gishtave nga Lista zgjedhore, nr. 11-2487/1 të datës 10.10.2021