Упатство за примена на член 112-а од Изборниот законик – за лица со попреченост, бр. 10-688/1 од 03.03.2020 година
Udhëzime për zbatimin e nenit 112-a të Kodit zgjedhor – për personat me aftësi të kufizuara, nr. 10-688/1 të datës 03.03.2020