Упатство за работа на општинските изборни комисии и Изборна комисија на Градот Скопје, бр. 08-789/1 од 20.03.2019 година
Udhëzim për punën e komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe Komisionit zgjedhor të Qytetit të Shkupit, nr. 08-789/1 të datës 20.03.2019