Електронска база на акти поврзани со работењето на Државната изборна комисија

Baza elektronike e të dhënave të akteve që kanë të bëjnë me funksionimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Тука може да пронајдете акти донесени од страна на Државната изборна комисија, како и останати акти поврзани со работењето на Државната изборна комисија.

Këtu mund të gjeni aktet e miratuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, si dhe akte të tjera që kanë të bëjnë me funksionimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Барај документи | Kërkoni për dokumente

Користете празно место за нов збор | Përdorni një hapësirë ​​​​për një fjalë të re
Внесете наслов на документот | Futni një titull dokumenti
Изберете тип на документ | Zgjidhni një lloj dokumenti
Изберете тип на избори | Zgjidhni një lloj zgjedhjeje
Изберете вид на акт | Zgjidhni një lloj akti
Изберете област на документот | Zgjidhni një zonë të dokumentit
Внесете архивски број | Futni një numër arkivi
Date
Изберете датум од | Zgjidhni një datë nga
до
Date
Изберете датум до | Zgjidhni një datë deri në

Правилници | RREGULLORE

Процедури | PROCEDURAT

упатства | UDHËZIME