Акциски план за спроведување на ИКТ стратегијата на Државна изборна комисија 2021-2024, бр. 01.2137/1 од 19.09.2021 година
Plani Akcional për zbatimine Strategjisë për TIK të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve 2021-2024, nr. 01.2137/1 i datës 19.09.2021