Акциски план за унапредување на родовата сензитивност на Државната изборна комисија 2021-2024
Plan aksionar për avancimin e sensitivitetit gjinor të komisionit shtetëror të zgjedhjeve 2021-2024