Годишен план за проценка на ризици од корупција во Државна изборна комисија за 2023 година, бр. 08-7/1 од 03.01.2023 година
Plani vjetor për vlerësimin e rreziqeve nga korrupsioni në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vitin 2023, nr. 08-226/1 i datës 28.01.2019