Деловник на Државната изборна комисија, бр. 01-2772/1 од 30.12.2022 година
Rregullorja e Punës e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr.01-2772/1 е datës 19.09.2021