Етички кодекс за изборна администрација, бр.08-990/1 од 09.06.2023 година
Kod etik për administratën zgjedhore nr.08-990/1 të datës 09.06.2023