Етички кодекс за членовите на Државната изборна комисија, бр.08-989/1 од 09.06.2023 година
Kodi etik për anëtarët e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve nr.08-989/1 të datës 09.06.2023