Изменување и дополнување на Правилник за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2021 година, бр. 08-3173/2 од 30.11.2021 година
Ndryshim dhe plotësim i Rregullores së kritereve për përcaktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për realizimin e Zgjedhjeve lokale 2021, nr.08-3173/2 e datës 30.11.2021