ИКТ Стратегија на Државна изборна комисија, бр. 01-2136/1 од 19.09.2021 година
Strategjia për TIK e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 01-2136/1 e datës 19.09.2021