Кодекс за набљудување на изборите за Претседател на Република Северна Македонија и изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 2024 година, бр.08-681/1 од 28.02.2024 година
Kod për vëzhgimin e zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2024, nr 08-681/1 nga 28.02.2024