Кодекс за набљудување на процесот за пријавување на граѓани чии податоци во избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се утврдени како спорни односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, бр. 08-1991/1 од 25.07.2016 година
Kod për vëzhgimin e procesit të regjistrimit të shtetasve, të dhënat e të cilëve në listën zgjedhore pas kontrollit administrativ dhe në terren janë konstatuar si të kontestueshme, përkatësisht për të cilët ka mospërputhje në të dhënat për qytetarët që i nënshtrohen kontrollit në Listën zgjedhore, nr. 08-1991/1 të datës 25.07.2016