Кодекс за набљудување на теренските проверки на избирачкиот список 2016 година, бр. 08-907/1 од 29.03.2016 година
Kodi për vëzhgimin e kontrolleve në terren të listës zgjedhore të viti 2016, nr. 08-907/1 të datës 29.03.2016