Одлука за дополнување на Правилникот бр.12-1401/1 од 01.08.2018 година, за подготовка, организирање и спроведување референдум на државно ниво 30 септември 2018 година, бр. 12-1401/2 од 10.08.2018 година
Vendim për plotësimin e Rregullores Nr. 12-1401/1 të datës 01.08.2018, për përgatitjen, organizimin dhe zbatimin e referendumit në nivel shtetëror 30 shtator 2018, nr. 12-1401/2 të datës 10.08.2018