Посебно Упатство за процедурата за остварување на избирачкото право на избирачот кој на денот на гласање ги исполнува законските услови да биде запишан во избирачкиот список, бр. 11-551/1 од 09.03.2022 година
Udhëzim i veçantë për procedurën e ushtrimit të së drejtës së votës për votuesin që në ditën e votimit plotëson kushtet ligjore për t’u regjistruar në listën zgjedhore, nr. 11-551/1 të datës 09.03.2022