Посебно Упатство за процедурата за остварување на избирачкото право на избирачот кој на денот на гласање ги исполнува законските услови да биде запишан во Избирачкиот список, бр. 11-2346/1 од 01.10.2021 година
Udhëzim i veçantë për procedurën e ushtrimit të së drejtës së votës për votuesin që në ditën e votimit plotëson kushtet ligjore për t’u regjistruar në Listën zgjedhore, nr. 11-2346/1 të datës 01.10.2021