Правилник за внатрешна организација и делокруг на работа на Стручната служба на Државна изборна комисија, бр.01-1726/1 од 25.08.2017 година
Rregullore për organizimin e brendshëm dhe fushëveprimin e punës së Shërbimit Profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr.01-1726/1 e datës 25.08.2017.