Правилник за избор и формирање на посебните избирачки одбори, бр. 08-2195/1 од 22.09.2021 година
Rregullore për zgjedhjen dhe formimin e këshillave të veçanta zgjedhore, nr. 08-2195/1 të datës 22.09.2021