Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Државната изборна комисија, бр. 04-1348/1 од 03.06.2022 година
Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistemimin e vendeve të punës në Shërbimin Profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 04-1348/1 të datës 03.06.2022