Правилник за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка, бр. 01-301/1 од 02.02.2016 година
Rregullore për Metodologjinë e udhëheqjes dhe azhurnimit të Listës zgjedhore në bazë të kontrolleve dhe analizave statistikore, kontrolleve të kryqëzuara të bazave të ndryshme të të dhënave dhe regjistrimeve , kontrolleveve të pakufizuara në terren dhe metodave tjera përkatëse të njohura të kontrollit, nr. 01-301/1 të datës 02.02.2016