Правилник за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список, како и постапка за спроведување теренска проверка заради ажурирање на истиот, бр. 01-302/1 од 02.02.2016 година
Rregullore për metodologjinë e aksesit të plotë, bërjen e ndryshimeve dhe fshirjen e të dhënave në Listën zgjedhore, si dhe procedura për zbatimin e kontrollit në terren me qëllim azhurnimin e saj, nr. 01-302/1 të datës 02.02.2016