Правилник за начинот и постапката за решавање на приговори за Референдум на државно ниво 2018, бр. 08-1813/1 од 04.09.2018 година
Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve për Referendumin në nivel shtetëror 2018, nr. 08-1813/1 të datës 04.09.2018