Правилник за начинот на постапување на полицијата за време на спроведување на изборите, бр. 11-1763/1 од 25.08.2021 година
Rregullore për mënyrën e veprimit të policisë gjatë kohës së zhvillimit të zgjedhjeve, nr. 11-1763/1 të datës 25.08. 2021