Правилник за подготовка, организирање и спроведување референдум на државно ниво 30 септември 2018 година, бр. 12-1401/1 од 01.08.2018 година
Rregullore për përgatitjen, organizimin dhe zbatimin e referendumit në nivel shtetëror 30 shtator 2018, nr. 12-1401/1 të datës 01.08.2018