Правилник за постапување со подароци, погодности и гостопримства во Државната изборна комисија, бр.08-1977/1 од 28.11.2023 година
Rregullore se si të veprohet me dhuratat, favoret dhe mikpritjet në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 08-1977/1 të datës 28.11.2023