Правилник за регулирање на постапката за собирање потписи и начинот на определување на нотарите, бр. 08-3007/1 од 14.10.2020 година
Rregullore për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e përcaktimit të noterëve, nr. 08-3007/1 të datës 14.10.2020