Правилник за регулирање на постапката за собирање на потписи и начинот на определување на нотарите, бр.08-563/1 од 20.02.2024 година
Rregullore për rregullimin e procedurës së mbledhjes së nënshkrimeve dhe mënyrën e përcaktimit të noterëve, nr.08-563/1, të datës 20.02.2024