Правилник за систематизација на работните места во Стручната служба на Државната изборна комисија бр. 01-1727/1 од 25.08.2017 година
Rregullore për sistemimin e vendeve të punës në Shërbimin Profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01-1727/1 të datës 25.08.2017