Правилник за спречување судир на интереси, бр. 08-1978/1 од 28.11.2023 година
Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesit, nr. 08-1978/1 të datës 28.11.2023