Правилник за утврдување на критериуми за начинот и постапката за избор на претседател, членови и нивни заменици во општинските изборни комисии, Изборната комисија на Градот Скопје, избирачките одбори во Република Македонија, избирачките одбори во Дипломатско конзуларните претставништва и Избирачки одбор за гласање во ДИК, бр. 08-1279/1 од 27.04.2016 година
Rregullore për përcaktimin e kritereve për mënyrën dhe procedurën për zgjedhjen e kryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në komisionet komunale të zgjedhjeve, komisionin zgjedhor të qytetit të Shkupit, këshillat zgjedhore në Republikën e Maqedonisë, këshillat zgjedhore në Përfaqësitë Diplomatike Konsullore dhe Këshillin zgjedhor për votim në KSHZ, nr. 08-1279/1 të datës 27.04.2016