Правилник за утврдување на начинот и постапката за избор на Генерален секретар на Државната изборна комисија, бр. 02-2026/1 од 22.12.2015 година
Rregullore për përcaktimin e mënyrës dhe procedurës për zgjedhjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 02-2026/1 e datës 22.12.2015