Процедура за користење и обработка на лични податоци при вршење на вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденција, бр. 01-149/1 од 21.01.2016 година
Procedura për shfrytëzimin dhe përpunimin e të dhënave personale gjatë kryerjes së kontrolleve të kryqëzuara në baza të ndryshme të të dhënave dhe evidencave , nr. 01-149/1 e datës 21.01.2016