Процедури при ажурирање на избирачкиот список и избирачките места, бр. 08-2295/1 од 14.10.2022 година
Procedurat gjatë azhurnimit të listës zgjedhore dhe vendvotimeve , nr. 08-2295/1 të datës 14.10.2022