Стратешки план на Државна изборна комисија за периодот 2021-2024 година, бр. 20-757/1 од 27.04.2021 година
Plani Strategjik i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për periudhën 2021-2024, nr. 20-757/1 të datës 27.04.2021