Упатство за ангажирање на лица од редот на вработените во секторите за информатичките технологии во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје или надворешни ИТ лица, бр. 11-2117/1 од 17.09.2021 година
Udhëzim për angazhimin e personave nga radhët e të punësuarve në sektorët për teknologji informative në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e qytetit të Shkupit ose persona të jashtëm të TI-së, nr. 11-2117/1 të datës 17.09.2021