Упатство за важечки и неважечки ливчиња, бр. 10-689/1 од 03.03.2020 година
Udhëzim për fletëvotimet e vlefshme dhe të pavlefshme, nr. 10-689/1 të datës 03.03.2020