Упатство за вршење увид во евиденцијата на МВР за издавање на биометриски исправи како и во базите на податоци и евиденции на граѓани на други државни органи и институции, бр. 08-224/1 од 28.01.2019 година
Udhëzime për kryerjen e mbykëqyrjes në regjistrat e MPB-së për lëshimin e dokumenteve biometrike si dhe në bazat e të dhënave dhe evidencat e qytetarëve të organeve dhe institucioneve të tjera shtetërore, nr. 08-224/1 të datës 28.01.2019