Упатство за гласање на избирачите кои се членови на избирачките одбори кои го спроведуваат гласањето во дипломатско – конзуларните претставништва односно конзуларните канцеларии (член 113-б од Изборниот законик), бр. 10-690/1 од 03.03.2020 година
Udhëzim për votim për votuesit që janë anëtarë të këshillave zgjedhore që zbatojnë votimin në përfaqësitë diplomatike – konsullore, përkatësisht zyrat konsullore (neni 113-b i Kodit zgjedhor), nr. 10-690/1 të datës 03.03.2020