Упатство за гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид 19 или на кои им е одредена мерка самоизолација со Решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат, бр. 11-2931/1 од 02.10.2020 година
Udhëzim për votim të personave të cilët për shkak testit pozitiv të Kovid -19 janë në karantinë shtëpiake ose të cilëve iu është caktuar masa e vetëizolimit me Aktvendim të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor nr. 11-2931/1 të datës 02.10.2020