Упатство за гласање на лица кои се наоѓаат во куќен притвор (член 113 од Изборниот законик), бр. 10-694/1 од 03.03.2020 година
Udhëzim për votim për personat të cilët janë duke vuajtur masën arrest shtëpiak ( neni 113 të Kodit zgjedhor), nr.10-694/1 të datës 03.03.2020