Упатство за гласање на лица кои се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор (согласно член 113 од Изборниот законик), бр. 08-271/1 од 04.02.2019 година
Udhëzim për votim për personat të cilët janë duke vuajtur masën arrest shtëpiak (në pajtim me nenin 113 të Kodit zgjedhor), nr. 08-271/1 të datës 04.02.2019