Упатство за гласање на немоќно или болно лице (согласно член 111 ставови 4, 5, 6 и 7 од Изборниот законик), бр. 08-269/2 од 04.02.2019 година
Udhëzim për votim për personin e sëmurë ose të pamundur (në pajtim me nenin 111 paragrafët 4, 5, 6 dhe 7 të Kodit zgjedhor), nr. 08-269/2 të datës 04.02.2019