Упатство за гласање на немоќно или болно лице (согласно член 111 став 1, 2 и 3 од Изборниот законик), бр. 10-695/2 од 03.03.2020 година
UUdhëzim për votim për personin e sëmurë ose të pamundur (në pajtim me nenin 111 paragrafët 1, 2 dhe 3 të Kodit zgjedhor), nr. 10-695/2 të datës 03.03.2020