Упатство за гласање на немоќно или болно лице (согласно член 111 став 1, 2 и 3 од Изборниот законик), бр. 08-269/1 од 04.02.2019 година
Udhëzim për votim për personin e sëmurë ose të pamundur (në pajtim me nenin 111 paragrafët 1, 2 dhe 3 të Kodit zgjedhor), nr. 08-269/1 të datës 04.02.2019