Упатство за гласање на слепи лица и лица со оштетен вид, бр. 08-270/1 од 04.02.2019 година
Udhëzim për votim për personat e verbër dhe personat me shikim të dëmtuar, nr. 08-270/1 të datës 04.02.2019