Упатство за гласање на слепи лица и лица со оштетен вид, бр. 10-693/1 од 03.03.2020 година
Udhëzim për votim për personat e verbër dhe personat me shikim të dëmtuar, nr. 10-693/1 të datës 03.03.2020