Упатство за дополнување на Упатството за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на кандидатските листи за избор на Претседател на Републиката (бр.08-528/1 од 17.02.2024 година), бр. 08-528/2 од 11.03.2024 година
Udhëzim për plotësimin e Udhëzimit për mënyrën dhe procedurën e parashtrimit, marrjes dhe konfirmimit të listave të kandidatëve për zgjedhjen e Presidentit të Republikës (nr. 08-528/1, datë 17.2.2024), nr. 08-528/2 datë 11.3.2024